Архів парафії

Збудуємо храм разом!

Вклади свою цеглину в новий храм Божий !


цеглина іменна

                                                    Наш банер 


                                                  Рекомендуємо


логоІкони з дерева

Підписка на новини

Введіть адресу Вашої поштової скриньки


Відписатися

Головна - Бібліотека - Історія - Нарис історії Української Православної Церкви. Том 3. - Іван Власовський - Вступ. Православна Церква українського народу в складі Російської Православної Церкви (1686-1917).

Вступ. Православна Церква українського народу в складі Російської Православної Церкви (1686-1917).

Київська митрополія, після втрат, понесених нею через впровадження польською державною владою Берестейської унії 1596 р., в часах митрополита Петра Могили уявляла з себе під оглядом церковно-адміністартивним одно ціле: всю Православну Київську митрополію, яка національно була Українсько-Білоруською Церквою, митрополит Петро Могила держав під своїм жезлом, як обласний митрополит Царгородської патріярхії з найширшими автономними правами в званні екзарха Вселенського патріярха. Але вже при наступникові Петра Могили, митрополиті Сильвестрі Косові, починається розпад Київської митрополії, як єдиної церковно-адміністративної области. Бо ж р. 1654 московська влада, за-нявши своїм військом Білорусь, бере від Київської митрополії, хоч ще й не назавжди, в управління Московської патріярхії православні церкви й парафії Білорусі; далі, після смерти митрополита Силь-вестра, наступає і тягнеться 30 років доба в церковному управлінні Київської митрополії, яку добу ніяк не можна признати канонічно-нормальною. Аджеж впродовж цього часу бачимо на митрополії і місцеблюстителів митрополичого престолу при живих митрополитах, і двох митрополитів відразу, і адміністратора митрополії при митрополиті, а також і при місцеблюстителі катедри. (Див. про це: т. II, розд. XVII, 3). Ми б сказали, що в такому „хаотичному" стані управління митрополією не було вини церковної влади Київської митрополії; такий стан викликали політичні події й обставини тодішнього життя українського народу, яке
хвилювалось, як море, поміж своєю Козацькою державою, Москвою й Польщею, при чому сама столиця й митрополича катед-ра — Київ мав тоді характер свого роду міждержавного міста. Політичні ж чинники названі — кожен старався церковну владу перетягнути на свою сторону і мати на неї впливи, в свідомості величезного значення Церкви Православної в житті українського народу.В згаданому часі 30-ти років не було, здається, ні одного моменту, коли б церковно-адміністративна влада в Київській митрополії спочивала в руках одного митрополита і його капітули, як було то в часи митрополита Петра Могили й митроп. Сильвестра Косова (останнього до вересня 1654 р.). При політичних обставинах того часу не міг зарадити сумному станові в управлінні Київської митрополії й киріярх ЇЇ, патріярх Царгородський, навіть коли б на патріяршій катедрі перебували тоді більш видатні з вселенських патріярхів, що користали б з більшого авторитету в Україні. Отже, перехід Київської митрополії з-під юрисдикції Цар-городської патріярхії в юрисдикцію патріярхії Московської, що стався р. 1686, при захованні тих умов, на підставі яких цей перехід було довершено, міг здаватись дійсно виходом з того положення, в якому перебувала з другої половини XVII віку,Київська митрополія.Пригадаймо ці умови. 1) Київська митрополія не підсудна па-тріяршому престолу Московському; 2) Київський митрополит вільно обірається на Київську катедру по старих звичаях, одержує благословення і поставлення від Московського патріярха і до смер-ти займає своє становище; 3) в підпорядкуванні Київському митрополитові, як обласному митрополитові, залишаються всі попередні чини і установи Київської митрополії, — епископії, архи-мандрії, ігуменства, манастирі і церкви; 4) заховується попередня сила судів Київського митрополита і попередні честь його і влада; 5) в братській школі Київської митрополії вільно провадиться наука і за митрополитом залишається право мати друкарню; 6) затверджується за митрополією маєтності, які положені також на київському боці Дніпра (під Польщею); 7) Київська митрополія уважається, з огляду на її права і привілеї, вищою за інші митрополії в Московському патріярхаті; 8) в справах управління тою частиною Київської митрополії, яка залишалась під Польщею, митрополит повинен був радитись і дотримуватись вказівок українського гетьмана. Історичними документами, на яких був опертий „Статус" Київської митрополії з вказаними її правами й привілеями, були — царські грамоти на ім'я митрополита Київського Ге-деона від 15 грудня 1685 р., на ім'я гетьмана Самойловича від 28 листопада 1686 р., а також і Вічний договор 1686 р. Москви з Польщею.Аналізуючи з формально-правного боку ті відносини, які мали бути поміж Київською митрополією і Московською патріярхі-єю згідно з наведеними вище умовами, не трудно бачити, що
Київська митрополія мала залишатися в своєму управлінні при тих же широких автономних правах, з яких фактично користала, будучи під юрисдикцією до того часу Царгородського патріярха.Але, здавалось, Ідо були й більші тепер вигоди для Київської митрополії від зміни її юрисдикції, бо коли царгородські патріярхи були безсилі і в захисті прав Київської митрополії і в наладнан-ні порядку в розхитаному її управлінні в часах Руїни і в обороні її перед наступом латинства, — то московська юрисдикція, прирікаючи устами царів заховання тих же прав і привілеїв, мала засоби змушувати й інших, розуміючи в першу чергу поляків, до шанування тих прав і привілеїв, мала засоби й протистати наступу в Київській митрополії латинства й уніятства. Одним словом, широка автономія Київської митрополії в складі Московської пат-ріярхії, з захованням в тій митрополії всіх тих єпископій, мана-стирів і других церковних установ, які до того були їй підпорядковані, творила з Київського митрополита, за слушним виразом проф. К. В. Харламповича, Голову в церковному відношенні майже всього українського (в тексті — малоросійського) народу, як того, що увійшов в склад Московської держави, так і того, що залишався за межами її, в Польщі. („Малороссійскоє вліяніє на великорусскую церковную жизнь". Т. І, стор. 233). Очевидна річ, що таке становище Київського митрополита робило б з нього духовного вождя українського народу, та навіть і білоруського, оскільки й Православна Білорусь теж входила тоді, будучи під державною владою польською, в склад Київської митрополії, за силою п. IX Вічного миру 1686 р.Обов'язком сумлінного історика є ствердити, що все тільки що сказане відносно положення Київської митрополії й ролі її митрополита, з переходом їх р. 1686 під церковну юрисдикцію Московського патріярха, має свою тверду підставу в історичних документах-грамотах Московських царів всьому духовному чину Київської митрополії, а через нього й українському православному народові, даних в часі переходу під Москву нашої митрополії (Див. про це т. II цієї праці, розд. XVII, 6). Але дальшим обов'язком того ж історика є ствердити, що приречення Московських царів відносно автономії Київської митрополії, іншими словами Української Православної Церкви, московськими, і державною і залежною від неї церковною, владами не були дотримані, а навпаки — цілком порушені. Про таку долю тих приречень царських засвідчено в новіших часах самою Вселенською Царгородською Патріярхією в її „Томосі з дня 13 листопада 1924 р.", про який згадано у нас вище (Т. II, розд. XVII, 7), і в якому читаємо, що „не було дотримано всього того, що було встановлено відносно повної церковної автономії Київського митрополита". І тому, в наступну, четверту, добу історії нашої Церкви в складі, короткий час, Московської патріярхії, а потім, після скасування цього пат-ріяршества, в складі Російської Православної Церкви синодального періоду, — нам доведеться більше оповідати про сумні факти
з церковного нашого життя, ніж про дальший розцвіт українського православія, що могло б бути при умовах здійснення широких автономних прав Київської митрополії. Такі факти сполучені найбільше з порушеннями і Москвою і Польщею взятих ними на себе зобов'язань у відношенні до Церкви наших прадідів, але, як нижче зобачимо, немало й самі українці спричинялись до погіршення стану своєї національної Церкви. Очевидно, знов таки, що факти з церковного життя нашого народу і в цю добу тісно пов'язані з подіями політичного характеру в дальшій історії нашого народу.Цілком неправдивою, одначе, думкою вважаємо ту думку, що від часу підпорядкування Київської митрополії Москві і аж до революції 1917 року не було, мовляв, в житті українського народу Православної його Церкви, як доводилось таке чути від людей, що неясно собі уявляють, що таке взагалі є Церква Христова у світі. Був український народ, була для нього і його Церква, в якій батьки наші хрестились, жили і вмірали в надії спасіння, та яку сприймали й національно-релігійним своїм почуттям, своєрідним народньо-релігійним світоглядом і церковним своїм побутом. З другого боку, сумні факти в церковному житті рівно є предметом історії, а коли поруч з ними маємо і в цю, IV добу — світлі, що свідчать про багатство і в даних умовах духового життя в українськім народі, то їх тим більше повинно цінити, за слушним поглядом: „Чим ніч темніша, тим ясніші зорі"...


Наступна > 

Розклад богослужінь:


Вечірнє богослужіння

– 17:00;

четвер – Вечірня з акафістом до свт. Миколая Чудотворця (перед його святими мощами);

Божественна Літургія – 9:00.

Храм відчинений з 8:00 до 19:00.
Зібрано громадою для Української Армії:


100230 грн.


Церковний календар

01 квітня. Субота


ікона Б. М. "Умиління"
мч. Хрисанф
Мч. Хрисанфа і мц. Дарії (283) і з ними мчч. Клавдія, трибуна, Іларії, дружини його, Ясона і Мавра, синів їхніх, Диодора, пресвітера, і Маріана, диякона. Прав. Софії, кн. Слуцької (1612). Прп. Васси Псково-Печерської (близько 1473). Прп. Інокентія Комельського, Вологодського (1521). Мч. Панхарія (бл. 302).
Ікони Божої Матері “Розчулення” Смоленської (1103).

02 квітня. Неділя


мц. Кіріакія Римська
мц. Євфрасія Амісійська
прп. Єфросин Синозерський
Прпп. Іоана, Сергія, Патрикія та інших, в обителі св. Сави вбитих (796). Прп. Єфросина Сіноєзерського, Новгородського (1612). Мц. Фотини (Світлани), самарянки, її синів мчч. Віктора, нареченого Фотином, та Іосії; мцц. Анатолії, Фото, Фотиди, Параскеви, Киріакії, Домніни і мч. Севастіана (бл. 66). Мцц. Олександри, Клавдії, Євфрасії, Матрони, Юліанії, Євфимії і Феодосії (310). Свт. Микити, спов., архиєп. Аполлоніадського (бл. 813–820).

Парафіяльна школа

Публікації

Вітальне слово протоієреєві Сергію Петленку, з нагоди 60-річчя від дня народження

Всечесний отче! Мало хто із нас до кінця розуміє своє покликання і служіння. Тільки Богу відомо наскільки кожного хрест його служіння є тяжким і тернистим. Стоячи перед Вами у цей світлий день ми радіємо, що саме Ви несете цей хрест настоятеля нашої громади, - наголосив о. Григорій у своєму вітальному слові.

Коли біль не минає...

Роздуми-реквієм протоієрея Григорія Фої біля домовини отця Валерія Семанцо...

Пауза на карантин, як шлях до перегляду життєвих цінностей

Події в світі під час епідемії, як привід до роздумів про життя людини...

Наше видання


брошура


Підготовка до Святих Таїнств Сповіді та Причастя